Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w mFaktoring S.A.

 

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego),

dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz

korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego).

 

Kto administruje Państwa danymi?
Administratorem Państwa danych osobowych jest: mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094143, NIP 526 102 00 62, REGON 010925090, (mFaktoring).

Jak mogą Państwo zgłosić swoje uwagi dotyczące ochrony danych osobowych w mFaktoring?
Kontakt z inspektorem ochrony danych mFaktoring:

forma tradycyjna – list na adres siedziby mFaktoring, tj. mFaktoring S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

forma elektroniczna – e-mail na adres: inspektordanychosobowych@mfaktoring.pl.

 

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a)    wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a mFaktoring, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez mFaktoring (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO),
b)    wewnętrznych celów administracyjnych mFaktoring, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego mFaktoring będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c)    archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d)    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e)    rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez mFaktoring usług i sposobu obsługi przez pracowników mFaktoring (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Komu udostępniamy Państwa dane?
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mFaktoring stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń.

Jakie mają Państwo prawa w zakresie ochrony danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na to, jak przetwarzamy Państwa dane?
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Co obejmuje Państwa prawo do sprzeciwu?
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Inspektor Ochrony Danych mFaktoring S.A.

Justyna Buzała

inspektordanychosobowych@mfaktoring.pl