Ładowanie...

Zasady postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego

Definicje

Pojęcia używane w załączniku oznaczają:

1.   administrator   podmiot, który kontroluje opracowywanie wskaźnika;
2.   dzień zamiany wskaźnika   2.1 późniejszy z dni:
dla ogłoszenia końca publikacji
 1. pierwszy dzień po 15 dniach roboczych od ogłoszenia końca publikacji lub
 2. pierwszy dzień, w którym wskaźnik nie został opublikowany w związku z ogłoszeniem końca publikacji
albo
dla ogłoszenia braku zezwolenia
 1. pierwszy dzień po 15 dniach roboczych od ogłoszenia braku zezwolenia lub
 2. pierwszy dzień, w którym banki w Polsce nie mogą stosować danego wskaźnika w jakichkolwiek umowach w związku z ogłoszeniem braku zezwolenia.
2.2 dzień, w którym wystąpiło zdarzenie banku finansującego dla zdarzenia banku finansującego;
3.   kontrahent centralny   licencjonowany kontrahent centralny, za pośrednictwem którego banki rozliczają transakcje, które wykorzystują wskaźnik i zabezpieczają ryzyko jego zmian. Może to być:
 1. LCH Ltd,
 2. KDPW_CCP S.A. lub
 3. inny kontrahent centralny;
4.   korekta   wartość lub działanie, które stosuje Faktor, aby ograniczyć ekonomiczne skutki zastąpienia wskaźnika wskaźnikiem alternatywnym;
5.   podmiot wyznaczający  
 1. organ nadzoru nad administratorem (np. Komisja Nadzoru Finansowego),
 2. bank centralny właściwy dla waluty wskaźnika,
 3. administrator lub
 4. organizacja branżowa, która przygotowuje propozycje zastąpienia wskaźnika. Wskazuje ją organ nadzoru lub bank centralny właściwy dla waluty wskaźnika;
6.   publikacja   publiczne udostępnienie informacji o wartości wskaźnika;
7.   wskaźnik   stopa bazowa stosowana dla ustalenia wynagrodzenia Faktora;
8.   wskaźnik alternatywny   indeks lub wskaźnik referencyjny, który zastępuje wskaźnik w sytuacjach opisanych w załączniku;
9.   zdarzenie   brak publikacji wskaźnika lub zdarzenie regulacyjne;
10.   zdarzenie kontrahenta centralnego   sytuacja, w której kontrahent centralny zastępuje wskaźnik, który stosował w rozliczanych transakcjach, wskaźnikiem alternatywnym;
11.   zdarzenie regulacyjne:  
 1. ogłoszenie końca publikacji – sytuacja, w której podmiot wyznaczający:
  1. wydaje oficjalne oświadczenie, że przestaje (lub przestanie) na stałe publikować wskaźnik,
  2. do wydania tego oświadczenia nie został wyznaczony następca, który będzie nadal obliczał lub publikował ten wskaźnik;
 2. ogłoszenie braku zezwolenia – sytuacja, w której wiarygodne źródło ogłasza, że:
  1. wskaźnik nie zostanie zarejestrowany lub nie będzie wydana decyzja o ekwiwalentności wskaźnika lub
  2. podmiot wyznaczający nie otrzymał, nie otrzyma, lub cofnięto mu lub zawieszono zezwolenie lub rejestrację dla opracowywania danego wskaźnika;
12.   stosowanie wskaźnika w danym dniu   oznacza, że używamy wskaźnika opublikowanego tego dnia, aby ustalić wysokość wynagrodzenia Faktora;
13.   stosowanie wskaźnika alternatywnego od danego dnia   oznacza, że od tego dnia stosujemy wskaźnik alternatywny (z uwzględnieniem korekty), w tych dniach, w których zgodnie z umową mieliśmy stosować wskaźnik;
14.   umowa   umowa między stronami, do której odnosi się ten załącznik
15.   załącznik   niniejszy załącznik;
16.   zdarzenie banku finansującego   sytuacja, w której w umowach o finansowanie Faktora zawartych na rynku bankowym, wskaźnik przestaje być stosowany, a w jego miejsce zostaje wprowadzony wskaźnik alternatywny.

Wskaźnik alternatywny

 1. Faktor stosuje wskaźnik alternatywny zamiast wskaźnika, gdy wystąpi:
 1. zdarzenie regulacyjne – od dnia zamiany wskaźnika lub
 2. brak publikacji wskaźnika bez związku ze zdarzeniem regulacyjnym – od dnia, w którym nie opublikowano wskaźnika do dnia jego ponownej publikacji lub
 3. zdarzenie banku finansującego – od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie banku finansującego, ale nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie banku finansującego.
 1. Jeśli od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie regulacyjne do dnia zamiany wskaźnika:
 1. nie opublikowano wskaźnika lub
 2. nie możemy zgodnie z prawem stosować wskaźnika,
wtedy:
 1. Faktor ustala i stosuje wskaźnik alternatywny nie czekając do dnia zamiany wskaźnika;
 2. od dnia zamiany wskaźnika Faktor ponownie ustala i stosuje wskaźnik alternatywny.
 1. Wskaźnik alternatywny jaki może stosować Faktor: 
Jaki wskaźnik alternatywny może stosować Faktor:
 1. wskaźnik alternatywny, który wybrał Faktor – wskaźnik alternatywny, który był przez Faktora stosowany zamiast wskaźnika w transakcjach z bankiem lub bankami finansującymi Faktora;
 2. wskaźnik alternatywny, który zamiast wskaźnika zastosował kontrahent centralny;
 3. wskaźnik alternatywny, który zamiast wskaźnika rekomendował podmiot wyznaczający;
 4. stopę referencyjną, którą stosuje bank centralny właściwy dla waluty wskaźnika – wyłącznie, gdy Faktor nie mógł zastosować poprzednich metod.
 1. Faktor wybiera metodę z tabeli w ekonomicznie uzasadniony sposób.
 1. Jeśli Faktor nie może swobodnie wybrać metody, stosuje metody zgodnie z ich kolejnością w tabeli. Kolejną metodę stosuje, gdy poprzednia nie dała rezultatu do dnia zamiany wskaźnika. Gdy kilka podmiotów wyznaczających lub kilku kontrahentów centralnych rekomenduje wskaźnik alternatywny, Faktor stosuje wskaźnik alternatywny rekomendowany przez pierwszy z podmiotów wymienionych w definicji.
 1. Jeśli wskaźnik alternatywny po uwzględnieniu korekty jest dostępny z dołu okresu, dla którego jest wyliczane oprocentowanie (przez co wskaźnik alternatywny po uwzględnieniu korekty jest dostępny później niż wskaźnik który zastąpił), działania wymagające określenia wysokości wskaźnika alternatywnego po uwzględnieniu korekty Faktor wykonuje odpowiednio później, np. później informuje o wysokości należnych odsetek.

Korekta

1. Po ustaleniu wskaźnika alternatywnego Faktor ustala korektę.

2. Faktor zmienia o korektę wartość wskaźnika alternatywnego. Korekta może być:
 1. wartością dodatnią, ujemną, zerową,
 2. określona wzorem lub metodą obliczenia.

3. Korekta może stanowić jednorazową płatność.

4. Raz ustaloną korektę Faktor stosuje przez cały czas stosowania wskaźnika alternatywnego.
Zasady postępowania, gdy Faktor stosuje wskaźnik alternatywny rekomendowany lub stosowany przez inny podmiot
Sytuacja   Jak postępuje Faktor
a. podmiot rekomendował korektę   stosuje taką korektę
b. podmiot nie rekomendował korekty   nie stosuje korekty
c. podmiot nie odniósł się do kwestii korekty   stosuje korektę, którą wyznaczył w uzasadniony ekonomicznie sposób, z myślą o celu korekty

Zasady postępowania, gdy Faktor stosuje stopę referencyjną banku centralnego jako wskaźnik alternatywny
1. Faktor dodaje korektę do wartości wskaźnika alternatywnego.
2. Korekta jest równa historycznej medianie różnic między wskaźnikiem oraz stopą referencyjną:
a. za okres 24 miesięcy (lub krótszy, jeśli wskaźnik lub stopę referencyjną publikowano krócej) przed: 
 1. dniem zamiany wskaźnika albo
 2. pierwszym dniem,  w którym stosujemy wskaźnik alternatywny ze względu na brak publikacji (gdy nie ma dnia zamiany wskaźnika);
b. dla różnic z każdego dnia w badanym okresie, w którym publikowano zarówno wskaźnik, jak i stopę referencyjną.

Zdarzenie kontrahenta centralnego

 1. Gdy wystąpi zdarzenie kontrahenta centralnego, które nie jest konsekwencją zdarzenia regulacyjnego, od dnia wystąpienia tego zdarzenia Faktor może zamiast wskaźnika zastosować:
   1. wskaźnik alternatywny, oraz
   2. korektę,
 1. które zastosował kontrahent centralny.
 1. Gdyby Faktor nie mógł swobodnie decydować o tym czy stosować pkt. 1 w przypadku gdy wystąpi zdarzenie kontrahenta centralnego, Faktor stosuje pkt. 1 zawsze gdy wystąpi zdarzenie kontrahenta centralnego w odniesieniu do LCH Ltd.

Pozostałe informacje

 1. W przypadku gdy wskaźnik alternatywny trwale zastąpi dotychczasowy wskaźnik, postanowienia załącznika odnoszące się do dotychczasowego wskaźnika stosuje się odpowiednio do tego wskaźnika alternatywnego z uwzględnieniem korekty
 1. Zmiana metody ustalania wskaźnika, w tym zmiana, którą administrator uznał za istotną, nie jest:
 1. zmianą warunków umowy,
 2. podstawą do korekty.
 1. Informacje dotyczące zastosowanych wskaźników alternatywnych oraz korekt Faktor przekazuje przez: stronę internetową www.mfaktoring.pl lub w sposób określony w § 23 OWUPR.