Ładowanie...

mFaktoring S.A.

Siedziba: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000094143,

NIP: 526-10-20-062.

Kapitał zakładowy: 11.505.000 złotych opłacony w całości.

mBank posiada 100% akcji w mFaktoring.